tvtid – Dansk tv-guide App Review – Best Apps for Windows 10

tvtid – Dansk tv-guide for PC – Get the last version of tvtid – Dansk tv-guide 2019 for Windows 10, 8, 7, Vista & XP PC 32-bit/64-bit and MAC directly from this site for free now.

Get tvtid – Dansk tv-guide App for Windows

Download last version of tvtid – Dansk tv-guide App for PC Windows from the button link on below.

App Name tvtid – Dansk tv-guide
Version 4.2.4
Update 2021-06-02
Requirement Windows 7, Windows 8, Windows 10

tvtid – Dansk tv-guide logo

 

How To Install tvtid – Dansk tv-guide on Windows 10

This app is made for Android. So, if you wanna install tvtid – Dansk tv-guide on PC Windows, first you will need Android Emulator like NOX App or Bluestacks. With this emulator app you will be able to running tvtid – Dansk tv-guide into your Windows 7, 8, 10 Laptop. And even install android app on your MAC OSx PC

 1. Go to this Bluestacks download page or NOX App Download Page to get the emulator that compatible with your Operating System.
 2. Click the icon on Desktop to run the Bluestacks Emulator app on Windows.
 3. Login with your Google Play Store account.
 4. Then, open Google Play Store and search for ” tvtid – Dansk tv-guide “
 5. Choose one of the app from the search result list. Click the Install button.
 6. Or you can import the tvtid – Dansk tv-guide.apk file that you’ve downloaded from the link on above this article with Bluestacks File Explorer. Right-Click then install it.
 7. Now you can play tvtid – Dansk tv-guide app for PC.
 8. Enjoy the app!
 9. Installing NOX it’s almost the same with step on above

Install tvtid – Dansk tv-guide on MAC PC

This tvtid – Dansk tv-guide is a great fit for Mac OS as well. To download it in your Mac Book, first you’ll need to download the .dmg file of BlueStacks Emulator for MAC. After you have finished installing BlueStacks emulator, the process of installation for Mac OS is exactly the same as Windows. Follow the above steps and you will successfully download the tvtid – Dansk tv-guide App. on your Mac Book PC.

How to completely uninstall (remove) tvtid – Dansk tv-guide?

Because this app is installed on PC with Bluestacks, So just follow these instructions on bellow To uninstall (remove) app:

 • On the BlueStacks window, click on the Blue colored “Home” button as shown in the picture below
 • Once you click on the “Home” button, you will be able to see the option “Installed apps” on the Home screen
 • Hover the mouse near “Installed apps” and it will then show further options “Install apk” and “Delete apps” as shown in the picture below. Left click on “Delete apps” once
 • Once we click that option, the screen option will appeared
 • All the installed apps will have a small Red “X” marked on the top left. Left click once on the small Red “X” associated with the icon of the app you are intending to uninstall or delete
 • Click on Yes to Uninstall/Delete the app
 • Repeat the procedure in case you have more than one app to be uninstalled or deleted from BlueStacks.

Alternatively, you may also left-click and hold the app icon you want to uninstall or delete and then click once on (cross button) next to the app icon to uninstall it.

tvtid – Dansk tv-guide for Windows Reviews

tvtid Dansk tv-guide 4.2.4 preview 1
tvtid Dansk tv-guide 4.2.4 preview 1
tvtid Dansk tv-guide 4.2.4 preview 2
tvtid Dansk tv-guide 4.2.4 preview 2

tvtid – Dansk tv-guide App Preview

Mangler du en dansk tv-guide, så du ved hvad der kommer i fjernsynet af programmer nu, i aften og to uger frem? Download tvtid og få en god programoversigt over de kommende programmer, på både de danske og udenlandske kanaler.

Recommended Windows App:   Simple Scan - Free PDF Scanner App App Review – Best Apps for Windows 10

HVORDAN KAN DU BRUGE TVTID?
tvtid er din nemme tv-guide for en hurtig og god dansk programoversigt til dit tv, for alle de danske samt udenlandske programmer og kanaler i fjernsynet. Læs beskrivelser og se billeder af de forskellige tv-programmer gennem den lettilgængelige tv-oversigt og vælg dine favoritter. Bestem selv hvordan tv-programmerne skal rangeres, så du kun får det indhold i tv-oversigten, som du finder relevant. Du kan tilmed lave din egen programplan for den kommende uge, så du aldrig går glip af dit yndlingsprogram i fjernsynet. Dette gør du med tvtid appens kalenderfunktion. Dertil kan du dele tv-udsendelser med dine venner hvornår du har lyst.

tvtid appen er den tv-guide, som du kender fra tvtid.tv2.dk, nu bare tilgængeligt i en smart app du kan have lige ved hånden.

Med TV 2 tvtid kan du let se tv-oversigten og dertilhørende programmer for blandt andet:

• TV 2
• TV 2 Charlie
• TV 2 News
• TV 2 Zulu
• TV 2 Fri
• TV 2 Sport
• DR1
• DR2
• DR 3
• DR K
• DR Ramasjang
• DR Ultra
• Dk4
• 3
• 3 +
• Kanal 4
• Kanal 5
• Kanal 6
• Kanal 9
• Nickelodeon
• Disney Channel
• Cartoon Network
• Discovery Channel

DET BEDSTE VED TVTID

Med tvtid har du derfor muligheden for at få den ønskede programoversigt over alle TV 2’s kanaler og programmer, samt mange flere både danske og udenlandske kanaler. Du kan redigere i kanalerne, alt efter hvilke der har interesse og ikke mindst tilføje ekstra kanaler til standard kanal-listen, herunder blandt andet ´TLC Danmark’ Kanal.

Du får med TV 2’s tvtid også en dansk tv-oversigt for de programmer der blev vist dagen forinden, samt hvad der sendes lige nu og de kommende 14 dage. Tv-guiden er nemt delt op af den gyldne tidslinje, der indikerer den aktuelle tid samt hvilket program der er i gang, på de respektive kanaler.

tvtid appen har forskellige kategorier, som du kan vælge at fremhæve; film, serier, sport, nyheder, underholdning, dokumentar, natur & videnskab og børn.
Derved får du en nem programoversigt i tv-guiden og kan let søge specifikke programmer, der passer til de kategorier du er mest interesseret i. Er du for eksempel interesseret i dokumentarer, vil alle dokumentarprogrammer på de forskellige kanaler, være fremhævet med en orange bjælke, hvorimod programmer indenfor sport, vil være fremhævet med en blå bjælke.

For ethvert program kan du se billeder og læse en dansk program-beskrivelse, for at få et hurtigt indblik i, hvad programmet omhandler. Derudover kan du favorisere programmer, via stjernen, over til dine ‘favorit udsendelser’ og herved har du din egen tv-guide over dine ynglings-programmer. Dertil kan du med kalenderfunktionen sørge for, at du aldrig går glip af f.eks. ‘Danmark har talent’ eller ‘Vild med Dans’ i fjernsynet, ved at trykke på kalender-ikonet i det valgte program. Så er du sikret en push-notifikation for programmet.

DATA
Vores data er fra vores samarbejdspartner Ritzau og vi arbejder hele tiden på at forbedre tvtid appen. Vi lærer af brugerfeedback og bliver derfor hele tiden bedre. Derfor opdateres appen løbende.

ANMELD APPEN I PLAY STORE
Skriv en anmeldelse af appen inde i Play Store, og send gerne feedback direkte til os på [email protected], så vi kan få dit input, og du kan være med til at forbedre tvtid.
If you need a Danish TV guide so you know what’s coming on television programs now, tonight, and two weeks later? Download IMDb and get a good program overview of the upcoming programs on both the Danish and foreign channels.

HOW CAN YOU USE IMDb?
IMDb is your easy TV Guide for a quick and good Danish listings for your television, for all Danish and foreign programs and channels on the television. Read descriptions and view photos of the various TV programs via the easily accessible TV guide and select your favorites. Decide how TV programs to be ranked, so you only get the content in the TV program guide that you find relevant. You can even create your own program schedule for the coming week, so you never miss your favorite TV program. You do this with IMDb app’s calendar feature. In addition, you can share TV shows with your friends whenever you want.

Recommended Windows App:   Vachanamrut Study App App Review – Best Apps for Windows 10

IMDb app is the TV guide, as you know from tvtid.tv2.dk, now only available in a handy app you can have at your fingertips.

With TV 2 IMDb you can easily see the TV program guide and related programs include:

• TV 2
• TV 2 Charlie
• TV 2 News
• TV 2 Zulu
• TV 2 Free
• TV 2 Sport
• DR1
• DR2
• DR 3
• Dr K
• DR Ramasjang
• Dr Ultra
• DK4
• 3
• 3 +
• Channel 4
• Channel 5
• Channel 6
• Channel 9
• Nickelodeon
• Disney Channel
• Cartoon Network
• Discovery Channel

THE BEST THING IMDb

With IMDb you have therefore opportunity to get the desired program overview of all TV 2’s channels and programs, and many more Danish and foreign channels. You can edit your program, depending on which interest and not least add additional channels to the standard channel list, including but’TLC Denmark ‘Channel.

You get with TV 2’s IMDb also a Danish television schedule for the programs that were shown the day before, and what’s right now and the next 14 days. TV guide is easily divided by the golden timeline that indicates the current time as well as which program is underway on the respective channels.

IMDb app has different categories that you can choose to highlight; movies, series, sports, news, entertainment, documentaries, nature & science and children.
This gives you an easy listings in the TV guide and can easily search specific programs that fit the categories you are most interested in. Are you for example interested in documentaries, all documentaries on the various channels be highlighted with an orange bar whereas programs in sports, will be highlighted with a blue bar.

For any program you can see pictures and read a Danish program description, to get a quick insight into what the program covers. In addition, you favor programs via the star of your ‘favorite broadcasts’ and thus you have your own TV guide of your favorite programs. In addition you can use the calendar function to make sure that you never miss such. ‘Denmark has talent’ or ‘Strictly Come Dancing’ on television, by pressing the calendar icon in the selected program. So you are assured of a push-notification program.

DATA
Our data are from our partner Ritzau and we are constantly working to improve the IMDb app. We learn from user feedback and are therefore always better. Therefore, updating the app regularly.

REPORT APP IN PLAY STORE
Write a review of the app in the Play Store, please send us feedback directly on [email protected] so we can get your input, and you can help to improve IMDb.

Disclaimer

tvtid – Dansk tv-guide is an App that build by their Developer. This website is not directly affiliated with them. All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned it in here is the property of their respective owners.

tvtid – Dansk tv-guide installer file is not hosted on our server. When visitor click “Download” button, installation files will downloading directly from the Official Site.